Montblanc - Llum Montblanc - Llum Montblanc - Llum Montblanc - Llum Montblanc - Llum Campos Eliseos - Lleida - - Llum Lleida - Llum Seo Vella - Lleida - - Llum Seo Vella - Lleida - - Llum Campos Eliseos - Lleida - - Llum Seo Vella - Lleida - - Llum Castillo de Miravet - Llum Central nuclear de Ascó - Llum Miravet - Llum